Διαχείριση κινδύνων

Ελαχιστοποιούμε την ανασφάλεια και αναδεικνύουμε την προστασία

Με την πρόληψη μειώνεται το κόστος ασφάλισης των κινδύνων.

  • Οι  ενέργειες αποφυγής των κινδύνων είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικές στο στάδιο του σχεδιασμού των κτιριακών εγκαταστάσεων, της επιλογής της μεθόδου παραγωγής ή της υιοθέτησης του κανονισμού λειτουργίας της επιχείρησης.
  • Σκοπός είναι να εντοπισθούν και να καταγραφούν όλοι οι πιθανοί κίνδυνοι, στους οποίους η επιχείρηση είναι εκτεθειμένη, λαμβάνοντας υπόψη και τους οικονομικούς κινδύνους. Το ολικό κόστος του κινδύνου περιλαμβάνει το σύνολο της οικονομικής επιβάρυνσης της επιχείρησης από όλες τις άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις ενός ζημιογόνου συμβάντος.
  • Εξετάζεται το ιστορικό ζημιών της επιχείρησης και η πιθανότητα επέλευσης κινδύνων μέσα από την λειτουργική διαδικασία της παραγωγής και την εξέλιξη της τεχνολογίας.
  • Η απόφαση υλοποίησης των απαιτούμενων μέτρων προστασίας σκοπό έχει την βελτίωση του κινδύνου και την μείωση του κόστους ασφάλισης. Ο τρόπος και ο χρόνος υλοποίησης των μέτρων προσδιορίζεται σε συνάρτηση με τις ανάγκες της επιχείρησης.