Διαχείριση ζημιών

Συμβάλλουμε στη γρήγορη και σωστή διευθέτηση των ζημιών

Το σωστό ασφαλιστήριο αποτελεί εγγύηση αποζημίωσης σε περίπτωση ζημίας.

  • Εξυπηρέτηση των δηλώσεων ζημιών των πελατών με τον προέλεγχο τους και την αποστολή τους στην ασφαλιστική εταιρία και προετοιμασία του ασφαλιζομένου για τις ενέργειες που θα πρέπει να ακολουθήσουν.
  • Συμβολή στο έργο της πραγματογνωμοσύνης και διευκόλυνση των διαδικασιών με σκοπό την συγκέντρωση των απαιτούμενων στοιχείων για την εκτίμηση της ζημίας.
  • Διαπραγμάτευση με τις ασφαλιστικές εταιρίες και προσδιορισμός του ποσού της αποζημίωσης.
  • Συνεχής παρακολούθηση και τήρηση ηλεκτρονικών αρχείων τόσο των διευθετημένων όσο και των εκκρεμών ζημιών, καταγραφή των αιτιών και της συχνότητας αυτών, καθώς και σύγκριση του κόστους ζημιών ως προς το ύψος των καταβαλλομένων ασφαλίστρων (loss ratio).

Προστατεύουμε το συμφέρον των πελατών μας με την συμβολή μας:

  • στην διαχείριση με επιτυχία κατά μέσο όρο 1.400 περιπτώσεων αποζημιώσεων ετησίως,
  • στην εξυπηρέτηση καθημερινά περίπου 5 νέων αναγγελιών ζημιών,
  • στην πληρωμή καθημερινά για την ικανοποίηση απαιτήσεων πελατών μας 10.896 €,
  • στην καταβολή αποζημιώσεων ποσού 13.075.803 €,
  • ώστε το μέσο διάστημα ολοκλήρωσης των διαδικασιών αποζημίωσης να μην υπερβαίνει τις 30 ημέρες.

(Στοιχεία τελευταίας 4ετίας)