Χρήσιμες πληροφορίες (άρθρο 11, Π.Δ. 190/2006)

A’Στοιχεία για την εταιρία μας 

Β’Ιδιοκτησιακό καθεστώς  

  • Ιδιοκτήτες και εταίροι της εταιρίας μας είναι οι εξής: 1. Σίμος Ξηρογιαννόπουλος 2. Ελευθερία Ξηρογιαννοπούλου 3. Αντώνης Ξηρογιαννόπουλος 4. Γιάννης Ξηρογιαννόπουλος
  • Στο εταιρικό κεφάλαιο της εταιρίας μας δεν συμμετέχει καμία ασφαλιστική επιχείρηση ούτε υπάρχει οποιαδήποτε οικονομική επιρροή και εξάρτηση από ασφαλιστική επιχείρηση.
  • Επίσης, η εταιρία μας δεν συμμετέχει ούτε σε μετοχικό κεφάλαιο ούτε με οποιονδήποτε οικονομικό ή άλλο τρόπο στα συμφέροντα ασφαλιστικής επιχείρησης.

Γ’Ο τρόπος που ασκούμε την ασφαλιστική και αντασφαλιστική διαμεσολάβηση 

  • Ενεργούμε ως εντολοδόχοι του ασφαλιζόμενου πελάτη αποκλειστικά για λογαριασμό και για το συμφέρον του χωρίς να δεσμευόμαστε από ασφαλιστική επιχείρηση.
  • Διερευνούμε τις ασφαλιστικές ανάγκες του ασφαλιζόμενου πελάτη σύμφωνα με τις πληροφορίες που ο ίδιος μας παρέχει και ερευνούμε την ασφαλιστική αγορά για να του προτείνουμε το ασφαλιστικό προϊόν που ταιριάζει περισσότερο στην περίπτωση του.
  • Παρέχουμε συμβουλές, κατόπιν αμερόληπτης ανάλυσης των δεδομένων της ασφαλιστικής αγοράς, και συμβάλλουμε στην προπαρασκευή για την σύναψη της ασφαλιστικής κάλυψης και κυρίως στην διεκπεραίωση των ασφαλιστικών περιπτώσεων (ζημιών), όταν αυτές επέλθουν. Στηριζόμαστε στην απόλυτη γνώση του ασφαλιστικού αντικειμένου, στον επαγγελματισμό μας και στην μακρόχρονη παρουσία μας στον ασφαλιστικό χώρο που αριθμεί σχεδόν 50 χρόνια δημιουργικής πορείας.

Δ’Περιπτώσεις καταγγελιών

  • Οι ασφαλιζόμενοι, αντισυμβαλλόμενοι, δικαιούχοι, οι ενώσεις καταναλωτών και κάθε ενδιαφερόμενος μπορούν να υποβάλουν έγγραφη καταγγελία τους κατά της εταιρίας μας ενώπιον της Τράπεζας της Ελλάδος, Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης – Δ.Ε.Ι.Α. (Πανεπιστημίου 21, 102 50 Αθήνα, τηλ. 2103205222-236-257, fax 2103232239-816, email: dep.insurancesupervision@bankofgreece.gr) για πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες συνιστούν παραβιάσεις της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση καθώς και των διατάξεων του Π.Δ. 190/2006 και των Πράξεων 30-31 της ΔΕΙΑ ή αντιβαίνουν στα χρηστά και συναλλακτικά ήθη ή προσκρούουν στη δημόσια τάξη.
Ο επαγγελματισμός και η άριστη γνώση του ασφαλιστικού αντικειμένου, μας δίνει την δυνατότητα να προστατεύουμε το συμφέρον του ασφαλιζόμενου και να δημιουργούμε μόνο οφέλη γι΄ αυτόν. 

Μισό αιώνα κοντά στον ασφαλιζόμενο.