Ασφαλίστε το κινητό σας ή το tablet σας για ένα χρόνο με πολύ χαμηλό κόστος!

Μπορούν να ασφαλιστούν κινητά ή tablets καινούργια (ή μεταχειρισμένα έως 1 μήνα), για 12 μήνες με πολύ χαμηλό κόστος. Η ασφαλιστική κάλυψη παρέχεται από την GENERALI HELLAS σε αποκλειστική συνεργασία με την ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Ι.Κ.Ε.

1Καλυπτόμενοι κίνδυνοι

 • Φωτιά
 • Κλοπή εκ διαρρήξεως (από οποιονδήποτε κλειστό χώρο: σπίτι, γραφείο, αυτοκίνητο, κλπ)
 • Ληστεία (με χρήση βίας)
 • Τυχαία θραύση οθόνης ή / και κρυστάλλων
 • Νερά (ζημιά από τυχαία επαφή με νερό ή άλλο υγρό στοιχείο)

Η κάλυψη είναι παγκόσμια και ισχύει για 12 μήνες (ένα έτος).

Σημείωση: δεν δίνεται δυνατότητα ανανέωσης της ασφαλιστικής κάλυψης

 

2Διαδικασίες ασφάλισης

 • Στοιχεία Αγοραστή / Πελάτη:Ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ., στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνα, e-mail)
 • Στοιχεία ασφαλιζομένου αντικειμένου:Τύπος συσκευής (κινητό ή tablet), αξία αγοράς, serial number, ημερομηνία έναρξης της ασφαλιστικής κάλυψης (από την ημερομηνία έκδοσης του Πιστοποιητικού).
 • Πιστοποιητικό Ασφάλισης:Με την πληρωμή των ασφαλίστρων εκδίδεται άμεσα και ηλεκτρονικά, ένα ονομαστικό πιστοποιητικό ασφάλισης, το οποίο αποστέλλεται στον εκάστοτε ασφαλιζόμενο πελάτη.
 • Πληρωμή Ασφαλίστρων:Για την έναρξη ισχύς της κάλυψης και προκειμένου να εκδίδεται το σχετικό Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Κάλυψης θα πρέπει να έχουν πληρωθεί τα ασφάλιστρα στην ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ IKE.

 

3Διαδικασίες Αποζημίωσης

 • Έγγραφη αναγγελία ζημιάς(περιγραφή του περιστατικού) του εκάστοτε πελάτη / αγοραστή προς την ασφαλιστική εταιρεία.
 • Αντίγραφο του Τιμολογίου / Λιανικής Απόδειξης Αγοράς.
 • Αντίγραφο του Πιστοποιητικού Ασφάλισης.
 • Στην περίπτωση κλοπής, ληστείας ή φωτιάς, η κάλυψη θα δίνεται με την προσκόμιση επίσημων εγγράφων / δελτίο συμβάντων από τις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες (π.χ., αστυνομία, πυροσβεστική υπηρεσία, κλπ).
 • Για συμβάντα που θα συμβούν στο εξωτερικό απαιτείται η επίσημη μετάφραση των εγγράφων στα Ελληνικά.
 • Στην περίπτωση θραύσης ή ζημιάς από νερά θα πρέπει να αποστέλλονται φωτογραφίες από την ζημιωμένη συσκευή και να προσκομίζεται το τιμολόγιο επισκευής ή αντικατάστασης.

 

4Ειδικές Σημειώσεις – Συμφωνίες

 • Η αποζημίωση θα εκδίδεται στο όνομα του εκάστοτε αγοραστή / πελάτη.
 • Η κάλυψη ισχύει για ένα ζημιογόνο γεγονός και ανά κινητό / tablet. Υπάρχει δυνατότητα κάλυψης δεύτερου ζημιογόνου γεγονότος για την ίδια ασφαλιστική περίοδο, υπό την προϋπόθεση καταβολής επασφαλίστρου € 15, για το διάστημα της ασφαλιστικής κάλυψης που υπολείπεται από την ημερομηνία της πρώτης ζημιάς. Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει δυνατότητα κάλυψης περισσότερων ζημιογόνων γεγονότων πέραν των δύο συνολικά για όλη τη διάρκεια ασφάλισης. Διευκρινίζεται ότι μετά την αποζημίωση του πρώτου γεγονότος η δυνατότητα κάλυψης δεύτερου ζημιογόνου γεγονότος παρέχεται σύμφωνα με τα ανωτέρω, υπό την προϋπόθεση ότι η επέκταση της κάλυψης θα αγοραστεί ενός 14 ημερών από την ημερομηνία καταβολής αποζημίωσης.
 • Δηλώνεται και συμφωνείται ότι το καταβληθέν ασφάλιστρο για το εν λόγω προϊόν είναι ελάχιστα καταβλητέο και μη επιστρεπτέο.