Ασφαλίστε το κινητό τηλέφωνό σας, το tablet σας, το laptop σας, το mac book σας για ένα χρόνο με πολύ χαμηλό κόστος!

Μπορούν να ασφαλιστούν κινητά ή tablets ή laptops ή mac books καινούργια (ή μεταχειρισμένα έως 7 ημέρες), για 12 μήνες με πολύ χαμηλό κόστος. Η ασφαλιστική κάλυψη παρέχεται από την GENERALI HELLAS σε αποκλειστική συνεργασία με την ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Ι.Κ.Ε.

1Καλυπτόμενοι κίνδυνοι

 • Φωτιά
 • Κλοπή εκ διαρρήξεως (από οποιονδήποτε κλειστό χώρο: σπίτι, γραφείο, αυτοκίνητο, κλπ)
 • Τυχαία θραύση οθόνης ή / και κρυστάλλων
 • Νερά (ζημιά από τυχαία επαφή με νερό ή άλλο υγρό στοιχείο)

Η κάλυψη είναι παγκόσμια και ισχύει για 12 μήνες (ένα έτος).

Σημείωση: δεν δίνεται δυνατότητα ανανέωσης της ασφαλιστικής κάλυψης

 

2Διαδικασίες ασφάλισης

 • Στοιχεία Αγοραστή / Πελάτη:Ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ., στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνα, e-mail)
 • Στοιχεία ασφαλιζομένου αντικειμένου:Τύπος συσκευής (κινητό, tablet, laptop, mac book), αξία αγοράς, serial number ή IMEI, ημερομηνία έναρξης της ασφαλιστικής κάλυψης (από την ημερομηνία έκδοσης του Πιστοποιητικού).
 • Πιστοποιητικό Ασφάλισης:Με την πληρωμή των ασφαλίστρων εκδίδεται άμεσα και ηλεκτρονικά, ένα ονομαστικό πιστοποιητικό ασφάλισης, το οποίο αποστέλλεται στον εκάστοτε ασφαλιζόμενο πελάτη.
 • Πληρωμή Ασφαλίστρων:Για την έναρξη ισχύς της κάλυψης και προκειμένου να εκδίδεται το σχετικό Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Κάλυψης θα πρέπει να έχουν πληρωθεί τα ασφάλιστρα στην ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ IKE.

 

3Διαδικασίες Αποζημίωσης

 • Έγγραφη αναγγελία ζημιάς(περιγραφή του περιστατικού) του εκάστοτε πελάτη / αγοραστή προς την ασφαλιστική εταιρεία.
 • Αντίγραφο του Τιμολογίου / Λιανικής Απόδειξης Αγοράς.
 • Αντίγραφο του Πιστοποιητικού Ασφάλισης.
 • Στην περίπτωση κλοπής ή φωτιάς, η κάλυψη θα δίνεται με την προσκόμιση επίσημων εγγράφων / δελτίο συμβάντων από τις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες (π.χ., αστυνομία, πυροσβεστική υπηρεσία, κλπ).
 • Στην περίπτωση κλοπής εκ διαρρήξεως κινητού τηλεφώνου απαιτείται προσκόμιση αίτησης φραγής από τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας.
 • Για συμβάντα που θα συμβούν στο Εξωτερικό απαιτείται η επίσημη μετάφραση των εγγράφων στα Ελληνικά.
 • Στην περίπτωση θραύσης ή ζημιάς από νερά θα πρέπει να αποστέλλονται φωτογραφίες από την ζημιωμένη συσκευή και να προσκομίζεται το τιμολόγιο επισκευής ή αντικατάστασης.

 

4Ειδικές Σημειώσεις – Συμφωνίες

 • Η αποζημίωση θα εκδίδεται στο όνομα του εκάστοτε αγοραστή / πελάτη.
 • Η κάλυψη ισχύει για ένα ζημιογόνο γεγονός και ανά ασφαλισμένη συσκευή εντός του ασφαλιστικού έτους.
 • Δηλώνεται και συμφωνείται ότι το καταβληθέν ασφάλιστρο για το εν λόγω προϊόν είναι ελάχιστα καταβλητέο και μη επιστρεπτέο.